Reglament de Primàries Gelida

ÍNDEX

Motivació

Capítol I: Objecte i Àmbit d’Aplicació.

Capítol II: Electors, elegibles i Organitzacions que donen suport a Primàries Gelida

Capítol III: Del Comitè Electoral.

Capítol IV: Procediment electoral.

SECCIÓ 1. Presentació i proclamació de candidates i candidats.

SECCIÓ 2. Campanya.

SECCIÓ 3. Votació.

SECCIÓ 4. Sistema electoral, escrutini i proclamació provisional.

SECCIÓ 5. Proclamació definitiva de les Persones electes.

SECCIÓ 6. Confecció del programa electoral

SECCIÓ 7. De les Possibles Infraccions d’aquest Reglament, de la seva Resolució

ANNEXOS

 


 

Motivació

Primàries Gelida és un espai en el qual participen ciutadanes i ciutadans, persones de moviments socials, col·lectius organitzats, entitats i associacions i partits polítics amb l’objectiu de canviar i transformar la política de  Gelida.

La nostra raó de ser és, doncs, impulsar un canvi mitjançant el protagonisme del ciutadà, tot establint un procés obert a la participació ciutadana, que permeti situar la democràcia en el centre de l’activitat política.

En aquest procés, els i les participants de Primàries Gelida han expressat el seu desig de construir un procés que reuneixi les característiques expressades de cara a les eleccions municipals que se celebraran el 26 de maig del 2019.

Aquesta candidatura triarà els seus integrants mitjançant un procés d’eleccions primàries obertes, en les quals hi pugui participar l’espectre més ampli possible de persones per seleccionar aquests candidats de manera personal i directa.

El present Reglament regula AQUESTES eleccions primàries SEGONS els següents principis generals:

 1. Que sigui comprensible i transparent en TOTES LES SEVES fases.
 2. Que permeti la integració de la pluralitat d’iniciatives compromeses amb la República Catalana i el mandat de l’1 d’octubre.
 3. Que ofereixi un tracte igualitari i just a tots els actors participants que decideixin formar part del procés.
 4. Que garanteixi el poder decisori en el vot ciutadà.
 5. Que estableixi un sistema de garanties adequades per assegurar el seu compliment.

En consideració amb aquests principis generals, Primàries Gelida aprova el següent Reglament, en data   

 

Gelida. 19 de gener del 2019

 


 

Capítol I: Objecte i Àmbit d’Aplicació

 

Article 1.

El Present Reglament té PER OBJECTE establir els requisits, condicions, regulació, garanties del sistema electoral per a la celebració de les eleccions Primàries Gelida.

 

Capítol II: Electors, elegibles i organitzacions que donen suport a Primàries Gelida.

 

Secció 1. La condició d’elector:

 

 

Article 2.

Tindran la consideració d’ELECTORS totes les persones residents al municipi de Gelida, de 18 o més anys el dia de les eleccions municipals. S’ha creat un registre telemàtic d’electors per permetre el vot electrònic, en el web www.primariescatalunya.cat. Aquest registre telemàtic, caldrà validar-lo presencialment,  abans de l’exercici del vot,  en qualsevol seu de una territorial d’ANC o en qualsevol altre lloc que s’habiliti des del Comitè Local organitzador, ja sigui en espai tancat o a l’aire lliure. Aquesta validació és podrà fer fins i tot el mateix dia de la votació al mateix col·legi electoral, abans de fer efectiu el vot.

 

Article 3.

La residència de les persones votants s’acreditarà mitjançant el DNI o un volant d’empadronament en el moment de la validació presencial de la inscripció com a votant.

Article 4.

Respecte la Condició de votant, Primàries Gelida assegurarà el compliment del que estableix la legislació europea de protecció de dades personals.

 

Secció 2. La Condició d’elegible:

 

Article 5.

Tindran la consideració d’elegibles totes les persones que, per imperatiu legal, compleixin amb els requisits establerts en els Articles 177 i 178 de la Llei Orgànica 5/1985 del Règim Electoral General.

Article 6.

Es podrà presentar com a elegible qualsevol elector/a que es consideri preparada per ocupar el lloc pel qual es presenta. I que prèviament s’hagi inscrit com a votant en qualsevol  municipi.

Article 7.

Totes les persones que es comprometen a accedir a la candidatura hauran d’acceptar, signar i RESPECTAR de manera inequívoca els principis establerts en el full de COMPROMIS ÈTIC  (que apareix com ANNEX 1 en aquest reglament) i  hauran d’acceptar, signar i RESPECTAR  els principis establerts en el SEGELL REPUBLICÀ (que apareix com ANNEX 2 en aquest reglament) i els Requisits establerts en la Secció Primera del Capítol IV del present Reglament.

Secció 3. De les Organitzacions que donen suport a Primàries Gelida:

Article 8.

Formaran part del Comitè Local organitzador del procés de primàries, validat per Primàries Catalunya, tots el electors/es que desitgin formar-ne part i tots els col·lectius organitzats i assemblees territorials d’assemblea, que decideixin, d’acord a procediments democràtics, integrar-se, participar i/o sostenir amb mitjans materials i/o humans el procés d’elecció de candidats/es de Primàries Gelida.

 

 

Capítol III: Del Comitè Electoral

Secció 1: Composició, convocatòria i la presa de decisions.

Article 9.

El Comitè Electoral serà l’agent encarregat d’organitzar, coordinar i resoldre materialment la realització de les eleccions primàries, així com de la supervisió i observació del compliment del present Reglament i de les Bones Pràctiques que pugui establir el Comitè Electoral, per part dels participants.

Article 10.

El Comitè Electoral estarà format per un President, un secretari i tres vocals que seran triats en l’Assemblea on s’aprovi el present Reglament, organitzada pel Comitè Local organitzador.

Article 11.

Cap persona del Comitè Electoral es podrà presentar en aquest o en cap altre procés de primàries o electoral vinculat a les eleccions municipals de 2019 que pugui estar desenvolupant-se simultàniament en un altre àmbit diferent del  poble de Gelida.

 

Article 12.

Les decisions que hagi d’adoptar el Comitè Electoral hauran de ser ratificades per la majoria del total dels seus membres, amb vot de qualitat del President en cas d’empat.

Article 13.

El secretari del Comitè Electoral serà el responsable de convocar els seus membres en reunió almenys amb 48 hores d’antelació,  llevat en cas d’urgència degudament justificada, que podrà fer-se amb només 24 hores.

 

Secció 2: Funcions

Article 14.

El Comitè Electoral serà l’ens responsable de:

 • Elaborar el calendari definitiu electoral, que establirà com a mínim les següents dates:
  • Tancament de termini per a la inscripció telemàtica i presencial al registre d’electors.  

Data :  el dia 22 de febrer de 2.019.

 

 • Tancament de termini per a la presentació de les persones candidates;

Data :  a les 24:00 h del dia 8 de febrer de 2.019

 

 

 • Proclamació definitiva dels i de les candidates.

Data : 23 de febrer de 2.019

 

 • Obertura i tancament de la Campanya electoral de les primàries :

 del 8 de febrer al 22 de febrer 2.019

 

 • Determinació del dia de votació de Primàries.  

Data :  23 de Febrer de 2.019.

 

 • proclamació definitiva de la llista ordenada de persones electes.
 • Resoldre totes les decisions organitzatives necessàries per a l’execució de les eleccions de primàries.
 • Definir i coordinar els espais i locals, presencials i virtuals.
 • Assegurar la igualtat d’oportunitats per tots els candidats i electors i arbitrar en cas de conflicte.
 • Resoldre les denúncies d’incompliment del present Reglament que tinguin lloc durant el període electoral.

 

Capítol IV: Procediment electoral

 

Secció 1. Presentació i proclamació de candidates i candidats.

 

Article 15.

Les sol·licituds per ser candidata o candidat, s’hauran de presentar telemàticament al web www.primariescatalunya.cat, abans de les 24:00 h del dia 8 de febrer de 2.019, en un registre que s’ha habilitat específicament a aquest efecte.

Article 16.

Les persones que desitgin inscriure’s com a candidates hauran d’aportar la següent informació:

 • Nom i Cognoms
 • districte o ciutat de residència
 • Un PDF on incloguin, una fotografia recent,  una breu biografia,  i una breu pauta de motivacions i aspectes rellevants de la seva aportació.

Article 17.

Les persones inscrites com a candidats hauran de ratificar presencialment la seva inscripció en el procés en les eleccions primàries i aportar la documentació requerida en l’article anterior.

Article 18.

En el Procés de ratificació de la seva candidatura, les persones inscrites hauran de:

 1. Assistir a les reunions presencials que convoqui a l’efecte el Comitè Electoral.
 2. Aportar còpia signada de l’adhesió al document de Compromís Ètic de la candidatura, que figura en l’annex 1 d’aquest Reglament , i segell republicà (que apareix com ANNEX 2 en aquest reglament)
 3. Aportar còpia signada de les següents declaracions jurades:
 • No estar, ni haver estat, immers en processos judicials per delictes contra les persones i en especial per violència masclista o xenòfoba amb sentència condemnatòria ferma.
 • No estar ni haver estat immers en processos judicials que impliquin delictes econòmics o de corrupció política amb sentència condemnatòria ferma.
 • No donar suport a cap organització política que hagi decidit concórrer a les eleccions municipals amb candidatura alternativa a la que sorgeixi a partir del procés democràtic Primàries Gelida.
 1. Ha de col·laborar amb el Comitè electoral en les tasques d’organització i realització de les primàries

Article 19.

Finalitzat el procés de proclamació de candidats,  se n’obrirà un de reclamacions per a un termini no superior a 2 dies naturals que el Comitè Electoral haurà de resoldre en el transcurs dels 2 dies següents. Un cop complert aquest termini es procedirà a la proclamació de la relació definitiva de candidates i candidats a les eleccions primàries.

Secció 2. Campanya de primàries.

Article 20.

La campanya de primàries és el període on es permet als candidats/es sol·licitar el vot.

Els candidats en eleccions primàries gaudiran dels drets següents:

 

 • A gaudir dels recursos disponibles proporcionats per l’organització en igualtat de condicions.
 • A realitzar les seves propostes i argumentació electoral amb total llibertat, d’acord amb el Compromís Ètic (que conforma el annex 1 d’aquest  Reglament)
 • A sol·licitar emparament de la Comissió de Garanties per decisions de l’organització que consideri injustes,
 • A ser tractat en igualtat de condicions per les resolucions del Comitè Electoral.

Article 21.

La campanya de primàries tindrà una durada de 14 dies. La Comissió Electoral establirà debats entre els candidats on aquests hauran de dur a terme una presentació on exposin el seu projecte i les seves motivacions.

Article 22.

Durant la campanya de primàries es procurarà que la difusió d’informació sobre les propostes dels candidats/es sigui igualitària i homogènia, essent competència del Comitè Electoral supervisar-ho. Per tal de garantir aquest objectiu, podrà donar instruccions i  recomanacions als candidats sobre les formes i els canals de comunicació que hagin d’emprar amb els electors/es.

Secció 3. Votació.

Article 23.

El dia IMMEDIATAMENT posterior al final del període de campanya, començarà la votació, que es realitzarà en un únic acte el dissabte dia 23 de Febrer de 2019.

Article 24.

Els ELECTORS podran votar presencialment en les taules de votació habilitades a l’efecte. Aquells ELECTORS que hagin fet la seva validació presencial abans del dia de la votació podran votar de forma telemàtica.

Article 25.

El Comitè Electoral establirà un protocol específic de funcionament de taules electorals i habilitarà mitjans de control adequats i proporcionats per tal de garantir que els electors emeten un únic vot.

Secció 4. Sistema electoral, escrutini i proclamació provisional.

Article 26.

L’elecció es realitzarà en una sola urna,  pel total dels membres de la candidatura.

Article 27.

Els candidats/es seran votats sempre individualment a través d’un sistema de llistes obertes..

Article 28.

Per a escollir els membres de la llista cada elector/a podrà votar els candidats/es que consideri més adients. De tal forma que podrà votar fins a un màxim d’un terç, del nombre de regidors del municipi,  amb l’excepció dels municipis amb 5 o 7 regidors.   D’acord amb el següent quadre.  

Nombre regidors del municipi

Nombre màxim de vots a emetre

5

3

7

3

9

3

11

4

13

5

17

6

21

7

25

8

27

9

 

Els vots que superin el nombre màxim establert,  seran considerats NULS.

 

 

Article 29.

Finalitzat l’escrutini s’ordenarà provisionalment la llista de candidats/es en funció del nombre de vots acumulats i el Comitè Electoral procedirà a la proclamació provisional dels membres de la llista. La llista s’ordenarà de forma de major a menor nombre de vots. 

Excepcionalment i només  per la persona que ha quedat en primera posició,  si aquesta al·lega que no pot assumir la responsabilitat de cap de llista,  PODRÀ CEDIR  el seu lloc al següent,  i passarà a ocupar aquest lloc vacant.

Secció 5. Proclamació definitiva de les persones electes.

Article 30

En el termini de 2 dies naturals després de la proclamació provisional el Comitè Electoral,  publicarà la Proclamació definitiva de les persones electes en el procés de Primàries,  adequant aquesta al compliment de la legalitat vigent respecte a la paritat de gènere de les llistes electorals.

Article 31.

Les posicions finals de la llista,  en cas de que quedin vacants i en els llocs suplents, es podran reservar a persones que per la seva notorietat aportin valor afegit a la candidatura, i que siguin acceptades i consensuades pel Comitè Local organitzador,  i els electes

Secció 6. Procés per l’elaboració del programa electoral.

Article 32.

El programa electoral de la llista s’elaborarà por un procediment de participació ciutadana. Els membres de la llista electoral hauran de defensar el programa que s’aprovi a partir d’aquest procediment de participació ciutadana. Hi haurà un reglament de Règim Intern del grup municipal, on s’establirà les obligacions i suports dels membres de la candidatura que resultin elegits com a regidors.

Article 33.

Hi podran participar tots els ELECTORS que ho desitgin, a aquests efectes es deixarà obert en el web el procés d’inscripció com a elector/votant,  fins al final del procés d’elaboració del programa electoral.

El Comitè Electoral establirà un període per presentar propostes al programa electoral, i fixarà un calendari d’assemblees obertes per debatre per temes sectorials i aprofundir en les possibles problemàtiques locals.

El Comitè Electoral ordenarà les propostes per temàtiques i es presentaran per ser votades.

La votació final de les propostes es farà sempre  presencialment per els Electors inscrits.

Secció 7. De les Possibles Infraccions d’aquest Reglament, de la seva Resolució

 

Article 34

El Comitè electoral, té la capacitat de dirimir i actuar com a òrgan instructor, en els aspectes que no siguin adequats al que estableix aquest Reglament i es podrà sancionar les possibles vulneracions del mateix. Les persones que hi participin accepten aquesta potestat.

Són Subjectes Responsables de les infraccions les persones físiques i/o jurídiques que concorrin i/o intervinguin en les presents eleccions primàries i que incorrin en les accions o omissions tipificades com a infracció en l’annex 3 del present Reglament:

 • Les persones físiques que intervinguin com a ELECTORS.
 • Les persones físiques que intervinguin com a ELEGIBLES.
 • Les associacions o entitats, amb personalitat jurídica o sense, i els seus membres que de qualsevol manera concorrin o intervinguin en les presents eleccions primàries.
 • Qualsevol de les persones que intervinguin en concepte de Membre del Comitè Electoral, i/o d’algun Òrgan supervisor de QUALSEVOL altre tipus.

 

El règim d’infraccions, sancions i resolució es recull en l’ANNEX 3 d’aquest reglament.

 


 

ANNEX 1 – COMPROMÍS ÈTIC.

 1. Em comprometo a treballar fidelment pel dret d’autodeterminació del poble de Catalunya i sóc defensor de la independència de Catalunya.
 2. Em comprometo a actuar sempre per la millora i el progrés del meu municipi i el país,  i fer bon ús del diner públic.
 3. Em comprometo a respectar, defensar i promoure, la democràcia i els drets recollits a la Declaració Universal de Drets Humans de les Nacions Unides.
 4. Em comprometo a promoure la participació de tothom que vulgui aportar el seu talent al projecte realitzant processos democràtics que impliquin al màxim la ciutadania.
 5. Em comprometo a obrar sempre respectuosament, a fer campanya de bona fe i a complir el reglament de Primàries Catalunya.
 6. Em comprometo a donar compliment als compromisos de la candidatura fruit de la participació ciutadana.

 

 

ANNEX 2 – SEGELL REPUBLICÀ

Primàries per la República ha creat el Segell Republicà. Aquest és un segell de qualitat que garanteix el compromís de totes les persones que participin en aquest procés democràtic amb un decàleg de bones pràctiques i amb una sèrie de valors republicans que han de ser inherents a la construcció de la nova República de Catalunya.

El Segell Republicà neix a l’empara d’aquest decàleg i garanteix que tant les persones com les entitats jurídiques que hi participin de manera activa acompleixin, amb coneixement i compromís, els punts establerts, alhora que permet a la ciutadania fiscalitzar-ne l’acompliment.

El Segell Republicà és el garant que aquest compromís acceptat pels signants ens adreça, de manera lleial i sense fissures, a la realització del mandat de l’1 d’octubre i l’establiment de la República Catalana.

El Segell Republicà és un vincle entre qui l’assumeix i la ciutadania i, posteriorment, una acreditació amb un principis i compromisos ètics.

La Coordinadora de Primàries per la República determinarà de quina forma s’avalua el compliment dels Segell Republicà per tal que els ciutadans s’hi puguin adreçar per informar de l’incompliment dels compromisos i es pugui determinar, per processos d’avaluació públics, la retirada del segell. A aquests efectes s’haurà de disposar dels mitjans tecnològics adequats per dur a terme aquestes tasques.

Amb la riquesa i la varietat ideològiques d’un procés democràtic que aspira a ser veritablement transversal, i essent conscients que, interpel·lats per Primàries per la República, podrem confluir arreu del territori persones i opcions amb prioritats, enfocs i plantejaments diversos, el Segell Republicà comporta necessàriament el compromís inalterable de construir, des del món local, la República Catalana amb la divisa de la llibertat, la igualtat i la fraternitat, procurant la millora de la qualitat de vida i un progrés social i econòmic que arribin a tothom, en un context de respecte a la dignitat de les persones i al seu lliure desenvolupament en el si de la comunitat que les acull, les empara i les projecta al món.

En aquest sentit, adherir-se voluntàriament al Segell Republicà significa comprometre’s a consolidar, i a fer-ho des de la base, una República Catalana avançada, dinàmica, culta, amant de la llibertat, de la justícia i de la pau, curosa amb el seu entorn natural. Per a això, entenem imprescindible incidir -amb totes les eines que posa al nostre abast el treball des de la proximitat- en l’apoderament de les veïnes i dels veïns, estrenyent-ne els vincles, afavorint la convivència en la diversitat, i també la cohesió social i territorial, des del disseny i la implementació de polítiques que aspirin a cotes més altes de llibertat de les persones, i d’igualtat entre les persones.

DECÀLEG:

 • FEM nostra la Declaració Universal dels Drets Humans aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, així com les resolucions i tractats successius, lligats a ella, fins a l’actualitat.
 • RECONEIXEM la Nació Catalana que som com a poble que ha exercit el dret a l’autodeterminació mitjançant el Referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre del 2017 i, conseqüentment, DUREM a terme el mandat democràtic pel qual Catalunya esdevé un estat independent en forma de república.
 • EXIGIM al Parlament i al Govern de Catalunya que generi altra vegada unes condicions com les del 3 d’octubre de 2017 i ens COMPROMETEM a assumir la coresponsabilitat per fer efectiu el control del territori.
 • ACTUAREM en tot moment de manera clara i transparent, sense cercar beneficis personals, retent comptes de manera pública de les decisions preses, realitzant processos democràtics que impliquin al màxim la ciutadania. Ens comprometem a promoure la participació de tothom que vulgui aportar el seu talent al projecte.
 • Des de l’afirmació que totes les persones som iguals en dignitat, llibertats, drets i deures, DEFENSAREM la igualtat per a totes les persones sense distincions d’origen, genere, orientació i identitat sexual, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, capacitat econòmica, naixement o altra condició.
 • GARANTIREM la llibertat de pensament, de consciència, d’opinió, d’expressió, de religió i de creença, i els drets de reunió o d’associació, de manera individual o col·lectiva, en públic o en privat, i que ningú no sigui molestat, coaccionat o impedit en l’exercici d’aquests drets per qualsevol mitjà o en qualsevol lloc.
 • EXIGIREM I PRACTICAREM, amb l’horitzó d’una Catalunya veritablement oberta, la igualtat dels generes i DENUNCIAREM qualsevol tracte degradant derivat d’actituds patriarcals i masclistes.
 • GARANTIREM que tota persona disposi del nivell de vida optim que asseguri, per a ella i la seva família, la salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, educació, cultura, assistència mèdica i accés als serveis socials.
 • ASSEGURAREM que totes les persones residents a la República Catalana tinguin accés a treball en condicions equitatives i satisfactòries. A prestacions optimes en períodes d’atur o en moments en que sigui necessari  per a la seva dignitat personal i pel desenvolupament de la seva personalitat i que tinguin dret a una pensió digna en la seva jubilació.
 • AJUDAREM tots els pobles a exercir el seu dret d’autodeterminació, en especial a l’Aran, i singularment els dels altres territoris de parla catalana, des de la reivindicació del dret a la reunificació de la Nació Catalana completa precisament a través de l’exercici del dret a l’autodeterminació de tots els seus pobles.

Granollers, 14 de juliol del 2018

 

ANNEX 3 – RÈGIM DISCIPLINARI

Article 1.- Infraccions al Reglament .

 1. Disposició general.

Tota infracció de les normes obligatòries establertes en el present Reglament que no constitueixi delicte podrà ser sancionada pel Comitè Electoral competent.

 

Article 2.- Garantia de procediment i graduació de les sancions.

 1. En cap cas es podrà imposar una sanció sense que s’hagi tramitat el necessari procediment.
 2. El procediment sancionador ha de garantir al presumpte responsable els següents DRETS:
 • A ser notificat/da dels fets objecte de la presumpta infracció.
 • A ser notificat/da de les infraccions que els fets imputats puguin constituir
 • A ser notificat/da de les sancions que se li poguessin imposar.
 • A ser notificat de la identitat de l’Òrgan competent per imposar la sanció.
 • L’Òrgan instructor podrà adoptar mesures de caràcter provisional, mitjançant acord motivat, que assegurin l’eficàcia de la resolució definitiva que es pugui dictar.
 • El procediment sancionador respectarà la presumpció de no existència de responsabilitat mentre no es demostri el contrari.
 • Es practicarà o s’admetrà una proposta del/la presumpte responsable quan totes les proves siguin les adequades per la determinació de fets i possibles responsabilitats.
 • La resolució que resolgui aquests tipus de procediment ha de ser motivada i resoldrà totes les qüestions plantejades.
 • L’exercici del PROCEDIMENT sancionador vindrà informat i es vincularà als principis d’irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat i proporcionalitat.
 • Les sancions eventualment imposades estaran graduades en virtut de l’esmentat principi de proporcionalitat en greus i molt greus.

 

Article 3.- Infraccions

 1. Infraccions greus.
 • No estendre les actes, certificacions, notificacions i altres documents electorals en la forma i moments previstos en aquest Reglament.
 • Suscitar, sense escrit motivat, dubtes sobre la identitat d’una persona o l’ entitat dels seus drets.
 • Negar, dificultar o retardar indegudament l’administració, curs o resolució de les protestes o reclamacions de les persones que reglamentàriament estiguin legitimades per a fer-les.
 • Causar, en l’exercici de les seves competències, un manifest perjudici a un candidat/a.
 • Alterar sense autorització les dates, hores o llocs en què s’hagi de tenir qualsevol activitat electoral, fins i tot de caràcter preparatori, o anunciar la seva celebració de forma que pugui induir un error en els electors/es.
 • Ometre o anotar de manera que indueixi a error sobre la seva autenticitat els noms dels votants en qualsevol acte electoral.
 • Efectuar una proclamació indeguda de candidats/es.
 • Faltar a la veritat en manifestacions que hagin de realitzar-se en algun dels actes electorals que preveu aquest Reglament.
 • Tenir coneixement que algú ha votat dues o més vegades o ho ha fet sense respectar el Reglament i no formular la corresponent protesta i/o denúncia.
 • Imprimir o confeccionar paperetes electorals amb infracció de les normes establertes pel Comitè Electoral.
 • Incomplir les obligacions relatives a donar comptes al Comitè Electoral sobre qualsevol tipus d’assumpte que pugui fixar-se en matèria de despeses electorals.
 • Cometre qualsevol altra falsedat en matèria electoral, anàloga a les anteriors.
 • Realitzar actes de propaganda una vegada finalitzat el termini de la campanya electoral.
 • Infringir les normes que féu explícites el Comitè Electoral en matèria de propaganda electoral, així com les normes relatives a reunions i altres actes públics previstos, de caràcter electoral, en aquest Reglament.
 • Impedir o dificultar injustificadament l’entrada, sortida o permanència dels i les electors/es, candidats/es, als llocs on es realitzin actes del procediment electoral.
 1. Infraccions molt greus.
 • Incomplir les normes Reglamentàries per la presentació de candidats/es i la seva presentació al públic.
 • Incomplir les normes establertes per Reglament en el paràgraf sobre la constitució del Comitè Electoral i les meses electorals, així com pel ja siguin votacions, acords i/o escrutinis que s’hagin de realitzar.
 • Suspendre, sense causa justificada, qualsevol acte electoral.
 • Incomplir els tràmits establerts sobre el vot presencial a la mesa electoral.
 • Canviar, amagar o alterar, de qualsevol manera, el sobre o papereta electoral que l’elector/a lliuri en exercir el seu dret de vot.
 • Realitzar amb inexactitud el recompte d’electors/es en actes referents a la formació o rectificació dels/les participants o en les operacions de votació i escrutini.
 • Consentir, podent evitar-ho, que algú voti dues o més vegades o ho faci sense atendre el Reglament.
 • Utilitzar paperetes electorals falses, cometent infracció de les normes establertes al Reglament.
 • Votar dues o més vegades en una mateixa votació o votar sense tenir possibilitat per fer-ho.
 • Sol·licitar, directament o indirectament, el vot d’algun elector/a, o induir a l’abstenció per mitjà de recompenses, remuneracions o promeses.
 • Pressionar amb violència o intimidació els electors en el seu dret de vot, i/o fer-lo exercir contra la seva voluntat i/o descobrir el secret de vot.

 

Article 4.- De les mesures cautelars.

Les mesures cautelars que poden ser adoptades pel Comitè Electoral com a Comissió de garanties:

 1. Si es tracta de la presumpta comissió d’infracció greu:

Suspensió cautelar de la intervenció del presumpte infractor en el procés electoral durant un termini no inferior a 3 dies ni superior a 7 dies naturals.

 1. Si es tracta de la presumpta comissió d’una infracció molt greu.

Suspensió cautelar de la intervenció del presumpte infractor en el procés electoral durant un termini no inferior a 5 dies ni superior a 7 dies naturals.

 1. Si es tracta de la presumpta comissió d’una infracció molt greu per part d’un membre del Comitè Electoral:

Suspensió cautelar de la intervenció del presumpte infractor en el procés electoral.

 

Article 5.- SANCIONS.

 1. La comissió d’una infracció greu per part d’una persona comporta la sanció d’expulsió del procés electoral durant un període determinat.
 2. La comissió d’una infracció molt greu per part d’una persona, comporta la sanció d’expulsió de la mateixa del procés electoral en la seva totalitat.

 

Article 6.- Dret a un procediment amb les degudes garanties.

 1. El procediment sobre com es tramitarà i resoldrà la imposició possible de la sanció d’un presumpte infractor/a d’aquest Reglament, com a conseqüència d’una denúncia presentada per algun/a intervinent legitimat/a en el procés electoral, es regirà en forma de terminis i pel procediment previst en el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, publicat al BOE de 9 d’agost de 1993 pel qual s’aprova el Reglament del procediment per l’exercici de la potestat sancionadora. Sempre en tot allò que no contradigui el que preveu aquest Reglament.
 2. El Comitè Electoral actuarà com a òrgan instructor.

 

Reglament Primàries Gelida (Versió descarregable)